ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBALSCHOOL DE VOETBALTALENTEN

 

1: Toepasselijkheid
1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door
ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmeldingsformulieren.
1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.
1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2: Aanmelding en Inschrijving
2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Voetbalschool De Voetbaltalenten dient te geschieden door het inzenden van het aanmeldformulier via onze website.
2.2: Met deze inzending van het aanmeldformulier bevestigd de afzender dat hij / of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan de activiteit van Voetbalschool De Voetbaltalenten waarvoor is ingeschreven.
2.3: Digitale bevestiging van aanmelding volgt na het invullen en versturen van het aanmeldformulier.
2.4: De aanmeldingen worden door Voetbalschool De Voetbaltalenten geregistreerd en indeling van de groepen wordt na het verstrijken van de inschrijfperiode volbracht.
2.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van de inschrijftermijn zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst.
2.6: Bij een te gering aantal deelnemers kan de activiteit uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen bericht per e-mail.

2.7: De Voetbalschool De Voetbaltalenten behoudt ten alle tijden het recht om naar eigen inzicht de groepen in te delen. Aanmeldingen geven recht op deelname nadat Voetbalschool De Voetbaltalenten zowel de aanmelding als de inschrijving heeft bevestigd.

 

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure
3.1: Na inschrijving volgt er een e-mail bevestiging waarin de betalingsprocedure wordt omschreven hoe te handelen om de deelnemersbijdrage te voldoen.
3.2: U dient vooraf te betalen wilt u kunnen deelnemen aan activiteiten van Voetbalschool De Voetbaltalenten.
3.2: Wij hanteren een betalingstermijn van 72 uur na ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Mocht de activiteit bij inschrijving binnen 72 uur aanvangen, zal de deelnemersbijdrage binnen 24 uur na aanmelding op de rekening van Voetbalschool De Voetbaltalenten te staan.

3.3: De deelnemersbijdrage dient u over te maken op het rekeningnummer van Voetbalschool De Voetbaltalenten o.v.v. Naam Kind. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.
3.4: Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.
3.5: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

 

4: Afmelding en Administratiekosten
4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan activiteit waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer (ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Voetbalschool De Voetbaltalenten.
4.3: De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Voetbalschool De Voetbaltalenten behoud het recht tot het eventuele vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere trainingsdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.
4.4: Bij annulering van deelnemers kant zal er geen restitutie plaatsvinden van de reeds betaalde inschrijfkosten. 

 

5: Aansprakelijkheid en Gedrag
5.1: Voetbalschool De Voetbaltalenten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.
5.2: Voetbalschool De Voetbaltalenten is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.
5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training
kan deelnemer geweigerd worden.
5.5: Van de deelnemer als van de aanwezige ouders wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.
5.6: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage.

 

6: Trainers

6.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Voetbalschool De Voetbaltalenten.
6.2: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

7: Multimedia
7.1: Voetbalschool De Voetbaltalenten behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.
7.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en / of filmopnames.
7.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

8: Klachten
8.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering  via mail communiceren.

9: Disclaimer
9.1: Voetbalschool De Voetbaltalenten en haar medewerkers/trainers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Voetbalschool De Voetbaltalenten of toepassing van de behandelde oefenstof. Voetbalschool De Voetbaltalenten bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
9.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Voetbalschool De Voetbaltalenten, gevestigd te Maastricht, Nederland.

Neem contact op

Bankgegevens:

NL 84 KNAB 0257 7428 16

Voetbalschool De Voetbaltalenten